Gebruiksvoorwaarden

Inhoud

 • 1. Algemeen
 • 2. Gebruiksrechten
 • 3. Jouw account
 • 4. De content
 • 5. Verantwoordelijkheden van OUT2MOVE
 • 6. Jouw verantwoordelijkheden
 • 7. Privacy beleid
 • 8. Gedragscode
 • 9. Duur en beëindiging van het gebruik/ de gebruiksovereenkomst
 • 10. Financieel
 • 11. Intellectueel eigendomsrecht
 • 12. Aansprakelijkheid
 • 13. Aanvullende voorwaarden voor sporters
1.  Algemeen
1.1 Deze gebruiksvoorwaarden (de “Gebruiksvoorwaarden”) zijn van toepassing op het gebruik van de website www.out2move.nl (hierna “out2move.nl” of “de website”)  en op alle daartoe behorende producten en diensten zoals aangeboden door OUT2MOVE B.V. ( kvk-nummer: 62081896 , gevestigd en kantoorhoudende aan de Kinderhuissingel 1H te Haarlem, verder te noemen ‘OUT2MOVE’.

1.2 Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing voor alle gebruikers van out2move.nl, waaronder begrepen doch niet uitsluitend: sporters, trainers, bezoekers, leveranciers, clubs, fitnesscentra, adverteerders, bedrijven en organisatoren.

1.3 Onder “sporters” verstaan wij bezoekers van de site die interesse hebben in de activiteiten en informatie die via de website wordt aangeboden alsmede degenen die actief deelnemen aan activiteiten. Onder “trainers” verstaan we in deze voorwaarden de personen die feitelijk workouts organiseren en begeleiden.

1.4 Door gebruik te maken van  out2move.nl en/of door “akkoord” aan te vinken op de desbetreffende vraag op de website, stem je in met de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden en tevens met alle regels en procedures behorend bij het gebruik van de diensten en producten van out2move.nl en treedt de overeenkomst (de “Gebruiksovereenkomst”) voor het gebruik van out2move.nl tussen jou en OUT2MOVE in werking. Indien je het niet eens bent met deze Gebruiksvoorwaarden mag je geen gebruik maken van out2move.nl

1.5 Vragen en opmerkingen over deze voorwaarden kun je sturen naar  (info@out2move.nl)

1.6 OUT2MOVE behoudt zich het recht voor de Gebruiksvoorwaarden en de toepasselijke regels en procedures te wijzigingen. De gewijzigde Gebruiksvoorwaarden zullen van toepassing zijn na publicatie op out2move.nl. Door het gebruik van out2move.nl na de publicatie van de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden ga je akkoord met die gewijzigde Gebruiksvoorwaarden.

1.7 Indien deze Gebruiksvoorwaarden van toepassing worden verklaard op een specifieke overeenkomst en er ontstaat een conflict tussen twee bepalingen, prevaleren de afspraken zoals vastgelegd in de specifieke overeenkomst.

1.8   Deze Gebruiksvoorwaarden en het gebruik van  out2move.nl worden beheerst door het Nederlands recht. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde Nederlandse rechter te Amsterdam.

2.    Gebruiksrechten
2.1   Je verkrijgt, met de in deze voorwaarden nader benoemde restricties, het niet-exclusieve gebruiksrecht op het gebruik van out2move.nl daarbij inbegrepen de aangeboden producten, diensten, informatie en documentatie. 

2.2   Het gebruiksrecht is beperkt tot het uitsluitend voor eigen gebruik aanwenden van out2move.nl. Het is jou niet toegestaan out2move.nl te gebruiken voor commerciële doeleinden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen met OUT2MOVE, bijvoorbeeld door een inschrijving en acceptatie door OUT2MOVE als trainer.

2.3   Het is niet toegestaan (delen van) diensten, waaronder de website, (delen van) de applicatie, broncodes, bijbehorende documentatie dan wel ander door OUT2MOVE aangeboden materiaal op welke wijze dan ook, direct of indirect (middels derden) te kopiëren, dupliceren, te wijzigen, te verhuren en/of te verkopen, behoudens schriftelijke toestemming van OUT2MOVE. 

2.4  Het gebruiksrecht kan door jou niet aan derden worden overgedragen. Je geeft OUT2MOVE bij voorbaat het recht om zonder uw toestemming (delen van) de Gebruiksovereenkomst over te dragen aan de aan haar gelieerde bedrijven dan wel aan een derde partij in het geval van een fusie of overname van OUT2MOVE. Indien dit geschiedt heeft OUT2MOVE de verplichting je hieromtrent te informeren via de website. 

2.5  Je dient bij het gebruik van out2move.nl steeds de instructies van de website op te volgen.

2.6  Reverse engineering (het onderzoek van de website op technische aspecten) of decompilatie (van onderdelen) van aangeboden diensten van out2move.nl, zoals de website en applicaties, is niet toegestaan. In het geval je over de broncode wenst te beschikken om comptabiliteit met een andere applicatie te verwezenlijken, dien je vooraf een schriftelijk verzoek bij OUT2MOVE in te dienen via info@OUT2MOVE.nl, waarbij OUT2MOVE nadere voorwaarden kan stellen, waaronder doch niet uitsluitend voorwaarden met betrekking tot de werkzaamheden, kosten, geheimhouding, concurrentie en intellectueel eigendom.     

3.   Jouw account
3.1  Je dient een persoonlijk account te registreren om gebruik te kunnen maken van sommige opties van   out2move.nl (het “Account”). Je dient accurate, actuele en waarheidsgetrouwe persoonsgegevens op te geven bij de registratie van je Account. Registratie is gratis.

3.2 Je dient er zelf zorg voor te dragen dat je gegevens steeds actueel zijn (het wijzigen van een account is gratis)

3.3 Het is niet toegestaan om een Account aan te maken met onjuiste gegevens, dan wel op naam van een ander. Evenmin is het toegestaan om zich toegang te verschaffen tot de account van een andere gebruiker dan wel daar op andere wijze gebruik van te maken zonder diens expliciete schriftelijke toestemming.

3.4  OUT2MOVE slaat de door jou opgegeven Account-informatie en uw IP-adres op en verwerkt dit met als doel het onderhoud en de administratie van uw Account met inachtneming van het Privacy beleid (zie paragraaf 7). Je bent hiervan op de hoogte en stemt hiermee in wanneer je een account aanmaakt en/of anderszins gebruik maakt van de website.

3.5  In verband met wettelijke vereisten heb je, indien je nog geen 18 jaar bent, de toestemming nodig van je ouder of voogd voordat je gebruik mag maken van out2move.nl. OUT2MOVE zal uw Account direct verwijderen indien zij bemerkt dat je de leeftijd van 18 jaar nog niet hebt bereikt en geen toestemming hebt van ouder of voogd. Zij zal je hierover persoonlijk informeren. 

3.6  Je dient zelf zorg te dragen voor de beveiliging en de geheimhouding van uw wachtwoord(en) en inloggegevens. Bij verlies, diefstal en bij het ontdekken van elke vormen van ongewenst of onrechtmatig gebruik dien je direct OUT2MOVE hiervan in kennis stellen, zodat wij gezamenlijk passende maatregelen kunnen nemen. OUT2MOVE heeft in deze situatie de mogelijkheid en het recht om na overleg met jou de toegang te blokkeren indien zij de gerechtvaardigde verwachting heeft van misbruik en mogelijke schade.

3.7  Je draagt als gebruiker alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid veroorzaakt door het (onrechtmatig) gebruik van de Inloggegevens. In geen geval is OUT2MOVE aansprakelijk voor het misbruik en/of onrechtmatig gebruik van de Inloggegevens tenzij uitsluitend door haar fout of toedoen het onrechtmatige gebruik mogelijk is gemaakt. 

3.8 Het is niet toegestaan om het Account voor commerciële doeleinden te gebruiken, zoals reclame, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Ondernemingen en overheden die gebruik wensen te maken van out2move.nl dienen daarvoor contact op te nemen met OUT2MOVE. 

3.9 OUT2MOVE kan bij misbruik een account ten allen tijde sluiten en geen toegang meer verlenen aan de gebruiker.

4.  Content
4.1   OUT2MOVE biedt je middels out2move.nl de mogelijkheid om informatie en afbeeldingen (“Content”) te plaatsen en met andere gebruikers van out2move.nl te delen.

4.2   Je bent verantwoordelijk voor de Content die (direct of indirect) door je wordt geplaatst, ook als dit zonder uw medeweten maar wel met gebruik van uw apparatuur of IP-adres gebeurt. je dient zich voorts bij het plaatsen van Content te houden aan de gedragscode zoals nader beschreven in artikel 8.

4.3  OUT2MOVE heeft geen controle over en/of inzicht in de inhoud van het informatieverkeer van en/of naar jou. out2move.nl kan wel actie ondernemen naar aanleiding van ernstige klachten.

4.4 OUT2MOVE geeft enkele geen garantie ten aanzien van de Content voor wat onder meer betreft betrouwbaarheid, actualiteit, juistheid en volledigheid. 

4.5   Je vrijwaart OUT2MOVE voor iedere vorm van aansprakelijkheidsstelling of gevolgen anderszins verband houdend met de inhoud of de vormgeving van de Content, die (direct of indirect) afkomstig is van jou, uw apparatuur en/of uw IP-adres.

4.6   De auteursrechten en de eventuele overige intellectuele eigendomsrechten op de Content die je via out2move.nl deelt met andere gebruikers komen je toe. Je verstrekt OUT2MOVE een kosteloos, wereldwijd, overdraagbaar, sub-licentieerbaar en non-exclusief recht om de door jou verstrekte Content te verveelvoudigen en openbaar te maken via out2move.nl, ook nadat je je account hebt afgesloten of nadat je content hebt gewijzigd of verwijderd.

4.7 In Back-ups kunnen verwijderde bijdragen nog enige tijd voorkomen, doch deze kunnen dan niet meer gedeeld worden door andere gebruikers. OUT2MOVE kan niet gehouden worden aan enige verplichting om bedoelde Content te verwijderen van Accounts van andere gebruikers die de Content reeds eerder hebben gedeeld of daartoe op te roepen.

4.8 Als gebruiker van de website heb je het recht uw eigen bijdragen (Content) te plaatsen, te verwijderen, tijdelijk te blokkeren, te wijzigen of anderszins aan te passen.

4.9 OUT2MOVE wijst je nadrukkelijk op het feit dat op teksten en afbeeldingen van derden die je wilt gebruiken en delen mogelijk auteursrechten kunnen rusten. je bent hier zelf verantwoordelijk voor en dient hier zelf op toe te zien. OUT2MOVE aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid door derden. Eventuele boetes of claims van of namens de rechtmatige eigenaar zal OUT2MOVE aan je doorbelasten

4.10 Als gebruiker heb je het recht om kennis te nemen van alle informatie die de website en haar gebruikers beschikbaar stellen en deze voor privé doeleinden te lezen, te downloaden, printen, op te slaan en anderen hierop te wijzen binnen de grenzen die de wet stelt. je hebt eveneens het recht om gebruik te maken van hetgeen aangeboden wordt op de website op de daarvoor geëigende manieren.

4.11 Voor het optimaal gebruiken van OUT2MOVE.nl worden om technische redenen en gebruiksvriendelijkheid de meest gangbare, maar niet alle browsers ondersteund. Indien je de laatste versie van je browser hebt geïnstalleerd en toch problemen ondervindt, neem dan contact op via info@OUT2MOVE.nl om te controleren of jouw browser wordt ondersteund.

4.12  Indien gebruikers constateren dat out2move.nl wordt gebruikt in strijd met de gedragscode uit artikel 8, of worden geconfronteerd met aanstootgevende Content, kunnen zij dit melden via info@out2move.nl. Jouw melding wordt op prijs gesteld.

5.  Verantwoordelijkheden OUT2MOVE
5.1  OUT2MOVE stelt de website out2move.nl ter beschikking.

5.2 OUT2MOVE kan niet garanderen dat de website altijd bereikbaar is en volledig en foutloos functioneert. Ook wordt niet gegarandeerd dat de telefoonlijnen, het Internet en/of andere netwerken, waaronder de providers van betaaldiensten, optimaal gebruik en toegang zullen bieden. OUT2MOVE kan er niet voor instaan dat het door jou beoogde doel bereikt wordt. OUT2MOVE kan niet beloven dat de informatie die je op de website aantreft altijd correct is en betrouwbaar. Elke aansprakelijkheid op de punten genoemd in dit artikel wordt door OUT2MOVE op voorhand afgewezen. OUT2MOVE geen eveneens geen zekerheid bieden over de bruikbaarheid en de kwaliteit van de aangeboden producten en diensten, maar neemt uw klachten hierover altijd in behandeling.

5.3   OUT2MOVE zal zich inspannen om adequate technische, organisatorische en fysieke veiligheidsmaatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden onbevoegd toegang kunnen krijgen tot de systemen, programma’s en opgeslagen data gebruikt voor de terbeschikkingstelling van out2move.nl. 

5.4  out2move.nl blijft in ontwikkeling, en zal van tijd tot tijd worden geactualiseerd en gewijzigd. Je bent zich ervan bewust en erkent dat out2move.nl onderworpen is aan regelmatig onderhoud, wat effect kan hebben op de beschikbaarheid van out2move.nl. OUT2MOVE is tevens gerechtigd bepaalde onderdelen of functies van out2move.nl (tijdelijk) stop te zetten, zonder hiervoor aan enige vorm van (schade)vergoeding gehouden te zijn. Indien mogelijk zal OUT2MOVE gebruikers via de website (tijdig) informeren doch je dient je ervan bewust te zijn dat dit niet altijd mogelijk is.

6. Jouw verantwoordelijkheden
6.1  Je wordt verzocht out2move.nl te informeren omtrent alle veranderingen die relevant zijn voor de adequate uitvoering van out2move.nl. 

6.2 Als gebruiker van out2move.nl dien je je te houden aan de wet- en regelgeving die van toepassing is, internationaal, nationaal en lokaal. OUT2MOVE behoudt zich het recht voor je op grond van de signalering van een overtreding, al dan niet in opdracht van bevoegd gezag te sommeren om Content te verwijderen of het gebruik van de website te ontzeggen.

6.3  Je vrijwaart OUT2MOVE tegen iedere vorm van aansprakelijkheid of klachten van derden in verband met (de inhoud van) het dataverkeer, waaronder doch niet uitsluitend het verwerken van persoonsgegevens, het transporteren van data en/of het uitvoeren van commerciële activiteiten in strijd met relevante wet- en regelgeving en/of in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden via out2move.nl en afkomstig van jezelf of jouw apparatuur. 

6.4  Je dient zich houden aan aanwijzingen van out2move.nl omtrent het kwantitatief redelijk gebruik van out2move.nl. Indien je de door out2move.nl gegeven aanwijzingen niet opvolgt is OUT2MOVE bevoegd om met technische middelen de door jou veroorzaakte overbelasting van de capaciteit te verminderen naar eigen inzicht en bij aanhoudende overbelasting de terbeschikkingstelling van out2move.nl aan jou te beëindigen. OUT2MOVE zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade van welke aard dan ook, die door jou of door derden ten gevolge van de hier bedoelde maatregelen wordt geleden.

6.5 Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor hun gezondheid, voor het op een verantwoorde wijze trainen en voor gezond sporten. Het beoordelen van informatie of adviezen die via out2move.nl wordt aangeboden is aan jou. Houd te allen tijde rekening met je lichaam en neem bij lichamelijke klachten of twijfel over je conditie altijd contact op met een (sport)arts. OUT2MOVE kan niet aansprakelijk gesteld worden voor lichamelijk letsel dat gebruikers mogelijk lijden ten gevolge van het opvolgen van adviezen of informatie die door of via out2move.nl wordt gepubliceerd. 

7.   Privacy

7.1 OUT2MOVE.nl maakt gebruik van een versleutelde verbinding (SSL): een manier om verbindingen tussen webbrowser en webserver te beveiligen.

7.2  Je bent verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens, zowel voor je eigen gegevens die door jou openbaar worden gemaakt en/of worden verwerkt als voor de gegevens van andere gebruikers die je mogelijk via out2move.nl ontvangt.

7.3  Via out2move.nl kunt je onder meer de volgende gegevens delen: 
- persoonlijke gegevens zoals naam, adres, woonplaats, leeftijd en geslacht
- gegevens inzake workouts of sportactiviteiten waaraan je hebt deelgenomen, met inbegrip van uitslagen en eventueel locaties;
- lidmaatschappen van bepaalde sportorganisaties en interesses in sportmerken of artikelen
- relaties-, groeps- en/of verenigingsverbanden tussen sporters

7.4  Door gebruik te maken van de website stemt je uitdrukkelijk in met het opnemen van uw (persoons)gegevens in de persoonsregistratie van out2move.nl . Het verwerken van deze persoonsgegevens is bedoeld voor administratie van uw Account en het beheer van de door je afgenomen diensten van out2move.nl. Deze persoonsregistratie is slechts toegankelijk voor OUT2MOVE. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt, behoudens uw toestemming of in de gevallen wanneer OUT2MOVE hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is. Het voorgaande heeft geen betrekking op het verwerken van gegevens die niet rechtstreeks tot je herleidbaar zijn.

7.5  Je kunt zelf tot op zekere hoogte bepalen welke gegevens bedoeld in artikel 7.2 je wenst te delen via out2move.nl. Door de invoering van voormelde gegevens verstrekt je OUT2MOVE toestemming deze gegevens via out2move.nl te publiceren. 

7.6  Met uitzondering van de door jezelf gepubliceerde persoonsgegevens, is OUT2MOVE verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens waarvan het gebruik door out2move.nl noodzakelijk is voor het correct uitvoeren van de Gebruiksovereenkomst. OUT2MOVE vrijwaart je van aansprakelijkheid in het geval dat je in rechte wordt aangesproken door een persoon op grond van een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer als gevolg van een handelen of nalaten van OUT2MOVE.

7.7  OUT2MOVE gaat zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Door het gebruik van out2move.nl ga je akkoord met het Privacy beleid van OUT2MOVE zoals gepubliceerd op de website van out2move.nl en opgenomen in deze Gebruiksvoorwaarden.

7.8  Indien je je Account van out2move.nl beëindigt of indien OUT2MOVE je account beëindigt, kan OUT2MOVE publiek beschikbare informatie, zoals lijsten met uitslagen van evenementen, blijven publiceren. Overige informatie kan geanonimiseerd gebruikt blijven worden voor functionaliteiten die gebaseerd zijn op statistische gegevens uit het verleden. Het betreft hier gegevens die niet direct tot je herleidbaar zullen zijn.

7.9 Via OUT2MOVE kun je op verschillende manieren interesses aangeven en ervaringen delen. We analyseren het gebruik van onze site, om zo beter te begrijpen waar de interesses van gebruikers van OUT2MOVE liggen en we gebruiken deze informatie om een persoonlijk interesse profiel op te bouwen waarmee we je gerichte tips en adviezen kunnen geven van content op OUT2MOVE (waaronder voor jou interessante workouts, sportaanbieders, evenementen of sportproducten).8.  Gedragscode
8.1  Er dient op een technisch en organisatorisch verantwoorde wijze gebruik te worden gemaakt van out2move.nl en/of de overige aangeboden faciliteiten. Het is niet toegestaan out2move.nl en de overige aangeboden faciliteiten zodanig te gebruiken dat: 
a) zich beschadigingen kunnen voordoen in de systemen van out2move.nl en/of derden; 
b) er verstoringen in de websiteperformance en/of in het gebruik kunnen optreden;
c) andere gebruikers last ondervinden
Daarbij wordt met name doch niet uitsluitend gedacht aan verstoringen ten gevolge van misconfiguratie.

8.2  Het is verboden om out2move.nl en/of overige aangeboden faciliteiten te benutten voor activiteiten die wettelijk niet zijn toegestaan, die wat betreft inhoud of strekking strijdig zijn of, naar algemene normen gemeten strijd op kunnen leveren met de goede zeden of de openbare orde, die in strijd zijn met deze Gebruiksvoorwaarden of die de neutraliteit en/of de goede naam van out2move.nl en/of haar gebruikers in diskrediet brengen. Hieronder vallen onder andere doch niet uitsluitend de volgende handelingen en gedragingen:
a) het inbreuk maken op de rechten van derden of het mogelijk maken inbreuk te plegen op de rechten van derden, zoals doch niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten en privacy rechten;
b)   spamming waaronder hier verstaan wordt: het ongevraagd verspreiden van  reclameboodschappen en overige mededelingen dan wel het voor derden mogelijk maken of aanzetten daartoe
c)   het misbruiken van de website voor het verkrijgen, bewaren, en/of verspreiden van pornografische afbeeldingen en teksten dan wel het misbruiken van de website om in contact te treden met andere gebruikers met seksuele bedoelingen; 
d) elk misbruik van de website voor het voorbereiden dan wel uitvoeren van criminele activiteiten
e)  stalking, discriminatie, intimidatie en/of bedreiging van gebruikers, dan wel het aanzetten tot deze activiteiten; 
f) verspreiding dan wel op enige andere wijze voor derden beschikbaar te stellen van content die als beledigend of schokkend ervaren kan worden; 
g) politieke activiteiten
h)   opslag en verspreiding van virussen, worms en andere destructieve activiteiten;
i) hacken: het zonder toestemming binnendringen van Accounts, systemen en/of netwerken van derden en/of out2move.nl en/of het verrichten van enige andere handeling die hacken mogelijk maakt of daartoe aanzet.

8.3 OUT2MOVE zal bij constatering van een overtreding of misdrijf waarbij gebruik is gemaakt van de website en/of de aangeboden faciliteiten aangifte doen dan wel haar medewerking verlenen aan opsporingsactiviteiten van de politie.

8.4  OUT2MOVE behoudt zich het recht voor, ter eigen beoordeling, gebruikers te weigeren. Voorts heeft OUT2MOVE het recht om, indien zij daartoe genoodzaakt zijn krachtens wet of rechterlijke uitspraak en/of er zwaarwegende redenen zijn om aan te nemen dat middels out2move.nl inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden, dan wel indien er in strijd wordt gehandeld met de Gebruiksvoorwaarden, het gebruik van out2move.nl en de overige aangeboden faciliteiten buiten gebruik te stellen, de desbetreffende informatie te verwijderen en/of zijn verplichtingen op te schorten. Daarbij kan OUT2MOVE bepalen dat de opschorting van de rechten of de stopzetting of weigering van een account/gebruiker van tijdelijke aard is en (aanvullende) voorwaarden stellen voor (hernieuwde) toelating tot de website en/of de faciliteiten.

8.5  OUT2MOVE en/of derden zullen nimmer aansprakelijk zijn voor door jou en/of derden geleden schade, ongeacht de aard van de schade, voortvloeiend uit de in artikel 8.4 bedoelde onregelmatigheden als ook uit de genomen maatregelen jegens jou. De verplichtingen tot betaling van de overeengekomen bedragen blijven gedurende de onder artikel 8.4 door en/of ten behoeve van OUT2MOVE genomen maatregelen onverkort van toepassing onverlet het feit dat OUT2MOVE ook de werkelijk geleden schade op jou kan verhalen.

8.6  Indien de ernst van uw handelen en/of niet handelen dit rechtvaardigt of wanneer je je onrechtmatige dan wel onregelmatige handelen continueert na een waarschuwing en een tijdelijke stopzetting, heeft OUT2MOVE het recht de Gebruiksovereenkomst per direct te ontbinden, zonder dat OUT2MOVE tot enige schadevergoeding ter zake dan wel tot restitutie van reeds betaalde gelden is gehouden.

9.  Duur
9.1  De Gebruiksovereenkomst tussen je en OUT2MOVE voor het gebruik van out2move.nl wordt gesloten op het moment van uw aanvaarding van deze Gebruiksvoorwaarden op de wijze zoals beschreven in artikel 1.3. De Gebruiksovereenkomst tussen je en OUT2MOVE wordt gesloten voor de periode dat je gebruik maakt van out2move.nl. 

9.2  Beide partijen zijn te allen tijde en zonder opgaaf van redenen gerechtigd om de Gebruiksovereenkomst op te zeggen. je kunt dit doen door het verwijderen van relevante programmatuur van je apparatuur en door het verwijderen van je Account en Profiel of via een andere door OUT2MOVE aangegeven wijze. Zie hiervoor de instructies op de website van out2move.nl.

9.3 Na beëindiging van de Gebruiksovereenkomst tussen jou en OUT2MOVE ben je niet langer gerechtigd gebruik te maken van out2move.nl. Indien je dit wenst kunt je opnieuw toetreden. Alle gegevens moeten op dat moment opnieuw worden ingevoerd. Het is niet mogelijk om een vorige account te laten herleven omdat deze gegevens vernietigd zijn.

9.4 Ook na beëindiging van de overeenkomst tussen jou en OUT2MOVE blijf je onverkort gehouden aan de regels omtrent privacybescherming en het respecteren van de auteursrechten en andere eigendomsrechten van andere gebruikers. OUT2MOVE zal op haar beurt ook je privacy en eigendomsrechten beschermen voor zover zij nog over gegevens beschikt. Hierbij wordt verwezen naar hetgeen deze Gebruikersovereenkomst stelt m.b.t. back-ups, m.b.t. content die door andere gebruikers is overgenomen en m.b.t. hetgeen bepaald is in artikel 7.7.

9.5 Na het einde van de Gebruiksovereenkomst is OUT2MOVE niet langer gehouden om uw gegevens te bewaren, bijvoorbeeld gegevens omtrent uw Account en/of Profiel. Deze gegevens worden vernietigd.

10.  Prijzen/betalingen
10.1  Een aantal diensten van out2move.nl worden je gratis aangeboden. Indien producten of diensten niet gratis zijn, wordt dit uitdrukkelijk op de website vermeld.

10.2  Prijzen staan zowel in- als exclusief BTW vermeld op de website. Eventuele andere heffingen die door de overheid worden opgelegd worden apart vermeld. De verschuldigde bedragen zullen steeds inclusief BTW en inclusief eventuele bijzondere heffingen van overheidswege in rekening worden gebracht.

10.3  Bij een betaalde activiteit betalen Sporters bij inschrijving via de website. Na inschrijving en betaling wordt de aanmelding en betaling doorgegeven aan de trainer. De sporter hoeft zelf niets meer te doen. Ook tickets voor pakketten en evenementen kunnen op deze wijze worden voldaan.

10.4 Gebruikers met een daarvoor geschikt account, trainers en overige gebruikers kunnen extra modules op de website activeren. Voor het gebruik van deze extra module gelden afzonderlijke voorwaarden.

10.5 De tarieven worden door de trainer zelf bepaald; OUT2MOVE laat de trainer hierin volledig vrij

10.6 Trainers en overige gebruikers zijn niet verplicht om al hun activiteiten via OUT2MOVE af te laten rekenen, dit geldt slechts voor de activiteiten waarbij het aanmeldingsproces via out2move.nl verloopt. Uit het oogpunt van professionaliteit, efficiency en gebruiksgemak voor sporters en trainers wordt dit wel geadviseerd.

10.7 Voor betalingen van facturen die niet gekoppeld zijn aan de faciliteiten van de website maar afzonderlijk worden verstuurd geldt een betalingstermijn 15 dagen. Indien de betaling niet tijdig wordt ontvangen wordt een betalingsherinnering gestuurd; deze heeft tevens te gelden als ingebrekestelling. Vanaf de verzenddatum van deze betalingsherinnering is tevens een rente verschuldigd van 3 % alsmede € 15,00 voor administratiekosten.

10.8 Bij geschillen over facturen zal OUT2MOVE steeds het onbetwiste deel betalen.


11. Intellectuele eigendomsrechten
11.1  De gebruiker is ervan op de hoogte en erkent dat OUT2MOVE de exclusieve intellectuele en andere eigendomsrechten bezit van out2move.nl waaronder doch niet uitsluitend het merk, het concept, de website bestanden en de niet-persoonlijke content, wereldwijd, doch uitgezonderd de open-source componenten die zijn gebruikt binnen out2move.nl. Een overzicht is op te vragen via info@out2move.nl

11.2 OUT2MOVE heeft tevens het exclusieve recht om het concept en de software geheel of gedeeltelijk door te ontwikkelen en het gebruik daarvan geheel of gedeeltelijk middels licenties aan derden ter beschikking te stellen. Tevens heeft zij het exclusieve recht om applicaties ten behoeve van gebruik door derden te ontwikkelen en commercieel uit te nutten.

11.3  Indien OUT2MOVE of jij dan wel derden correcties, verbeteringen of aanvullingen in out2move.nl aanbrengen, rust op de gewijzigde onderdelen van out2move.nl het intellectuele eigendomsrecht van OUT2MOVE. Indien voornoemde rechten ongeacht de reden niet bij OUT2MOVE berusten, dienen de voornoemde rechten aan OUT2MOVE te worden overgedragen middels een schriftelijke akte. Een derde partij, van wiens intellectuele eigendom, al dan niet met diens instemming, gebruik is gemaakt om wijzigingen aan te brengen, kan nimmer eigendomsrechten claimen op enig onderdeel van out2move.nl

11.4  Het is je niet toegestaan om direct dan wel door een derde, zaken waarop intellectuele dan wel andere eigendomsrechten rusten, te verwijderen uit OUT2MOVE.nl

12.  Aansprakelijkheid
12.1  Voor aansprakelijkheid wordt verwezen naar voorgaande artikelen. Voorts is OUT2MOVE niet aansprakelijk voor de gevolgen van hacking. OUT2MOVE heeft uitgebreide maatregelen genomen om de website en de gegevens van gebruikers te beschermen maar kan desondanks geen 100 % garantie afgeven. Indien zij constateert dat de website gehackt is zal zij je direct hiervan in kennis stellen.

12.2  Voor zover op grond van de Gebruiksovereenkomst en in afwijking van het reeds gestelde, toch een grond zou bestaan voor aansprakelijkheid van OUT2MOVE, is deze aansprakelijkheid gemaximeerd, met inachtneming van artikel 12.4, tot vergoeding van uitsluitend de directe schade en tot maximaal het bedrag van de door OUT2MOVE ingehouden fee (exclusief BTW) voor het gebruik van out2move.nl gedurende de twaalf kalendermaanden voorafgaand aan de maand waarin de schade is ontstaan, met een maximum van € 500,- (vijfhonderd euro), waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen heeft te gelden als één gebeurtenis.

12.3  Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan redelijke en bewijsbare kosten die gemaakt zijn:
a) ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade;
b)  voor reparatie, herstel of vervanging;
c) ter voorkoming of beperking van schade, voor zover je aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van schade.

12.4  Aansprakelijkheid van OUT2MOVE voor indirecte schade, daaronder begrepen doch niet uitsluitend gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, vernietiging of zoekraken van bestanden en/of gegevens, vertragingsschade, reputatieschade, geleden verlies, schade veroorzaakt door het gebrekkig verschaffen van informatie en/of verlening van medewerking door jou, schade door bedrijfsstagnatie of vorderingen van derden op jou, is nadrukkelijk uitgesloten.

12.5  Buiten de in artikel 12 genoemde gevallen rust op OUT2MOVE geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.

13. Aanvullende bepalingen voor sporters
13.1 Door het aanmaken van een account en door akkoord te gaan met de gebruiksvoorwaarden heb je recht op een vrije en kosteloze toegang tot alle onderdelen van out2move.nl. Alleen als je gebruik wilt maken van sommige producten of diensten, bijvoorbeeld van de inschrijvingsmogelijkheid voor specifieke work-outs of activiteiten betaal je de trainer via out2move.nl

13.2 Het aanmaken van een account is niet verplicht voor de sporter die zich niet aanmeldt of die geen andere diensten of producten af wil nemen. Wie een account heeft kan bijvoorbeeld altijd zien aan welke workouts hij/zij mee heeft gedaan, wie de betreffende trainer was, je ontvangen belangrijke berichten van trainers (bijv. afgelasten van activiteiten), je ontvangt gepersonaliseerde tips en adviezen. Ook voorziet de website in een mogelijkheid om in contact te komen met andere sporters om , bijvoorbeeld, samen deel te nemen aan een evenement of samen te trainen of met trainers over een specifiek onderwerp

13.3 Met vragen, klachten, opmerkingen, tips, ideeën en verzoeken kun je contact met ons opnemen via dit emailadres: (info@out2move.nl)

13.4 OUT2MOVE doet er alles aan om de kwaliteit van de producten hoog te houden. Indien desondanks een training of product niet aan uw verwachtingen voldoet zal OUT2MOVE, indien zij na onderzoek constateert dat uw klacht gegrond is, het deelname geld retourneren in de vorm van een strip, of een andere acceptabele oplossing voorstellen.

13.5 Sporters zijn consumenten en voor hen geldt de bescherming die de wet biedt aan consumenten.

Om Out2Move goed te laten werken, maken we gebruik van cookies. Lees hier meer over ons privacy beleid      Ok